Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

22-03-2022

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

14-03-2022

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

01-03-2022

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thanh tra tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”.

23-02-2022

Thanh tra tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”.

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

15-10-2021

Thông tư mới quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

02-07-2021

Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

01-04-2021

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

02-03-2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập

22-02-2021

Hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

22-02-2021

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

22-02-2021

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

18-01-2021

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

12-01-2021

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

18-11-2020

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

13-11-2020

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH - BẠI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

15-10-2020

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH - BẠI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẢM BẢO PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI NHỮNG KẼ HỞ THỰC HIỆN HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VỤ

08-10-2020

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẢM BẢO PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI NHỮNG KẼ HỞ THỰC HIỆN HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VỤ

CHẬM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

06-10-2020

CHẬM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng phí

30-09-2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng phí

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

01-09-2020

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng