THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Trưng Vương - Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại văn thư: 0280 3752165

Fax: 3752165

Email: Thanhtratinh@thainguyen.gov.vn