Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2021

02-07-2021 10:31

 

Thực hiện đúng các quy định Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 889 cuộc thanh tra, kiểm tra (số cuộc thanh tra, kiểm tra kỳ trước chuyển sang: 28 cuộc), trong đó: thanh tra hành chính 55 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 834 cuộc; có 3.625 cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 515 cơ quan, tổ chức, cá nhân có sai phạm với tổng số sai phạm về kinh tế 9.466,9 triệu đồng. Kiến nghị xử lý về kinh tế 9.466,9 triệu đồng, trong đó: thu hồi 3.050 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 345,7 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 4.195,2 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 1.876 triệu đồng. Đã xử lý về kinh kế 4.645 triệu đồng, trong đó: thu hồi 1.635,7 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 345,7 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.331,6 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 332 triệu đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2021, toàn ngành thanh tra tỉnh Thái nguyên tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2021. Tiến hành thanh tra đột xuất khi được cấp trên giao hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, đồng thời thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Thực hiện kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra; Chỉ thị số 2100/CT-TTCP ngày 02/12/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước./.

Hà Văn Dương