PROVINCE INSPECTORATE

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

22-05-2022 07:50

 

Ngày 19 tháng 5 năm 2022 Thanh tra tỉnh đã có Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Thông qua hội nghị giao ban công tác chuyên môn, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã phổ biến, quán triệt đến các phòng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 17. Đồng thời thực hiện hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao. Hàng năm ban hành các văn bản lồng ghép thực hiện Chỉ thị 17 để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh trật tự thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự

Phối hợp với Cơ quan Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng PA83 trong việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phối hợp thẩm tra, xác minh các vấn đề về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan, góp phần quan trọng trong việc quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng quy định.

3. Công tác phòng, chống tội phạm

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCPH-LN ngày 30/3/2018 giữa Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Thanh tra, Chi cục kiểm lâm, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường về việc phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Văn bản số 2819/CAT (PC01) ngày 14/5/2019 của Công an tỉnh về việc đề nghị phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018. Kết quả thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2022 như sau:

- Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm: không phát sinh.

- Số cuộc thanh tra, vụ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra tỉnh thực hiện phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố 01 vụ việc: Ngày 04/12/2017, Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 948/TTR-NV1 về việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra, xảy ra tại Trung tâm dịch vụ việc làm Thái Nguyên và Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng tâm thần kinh Thái Nguyên, trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự

- Căn cứ các văn bản chỉ đạo và công tác quản lý nhà nước của ngành, Thanh tra tỉnh thường xuyên nắm bắt, kịp thời dự báo tình hình để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoặc chủ động ban hành các văn bản nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các thông tin, kiến nghị của người dân, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Về rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước: Thanh tra tỉnh thường xuyên chỉ đạo, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo an toàn, không để xảy ra lộ lọt thông tin trong quá trình soạn thảo các văn bản mật của thuộc các lĩnh vực của ngành. Việc lấy số, vào sổ đăng ký văn bản mật đi, đóng dấu độ mật, dấu ký hiệu mật, đóng bì, chế độ nộp lưu tại văn thư và việc bảo quản tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước tại nơi làm việc được thực hiện theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 774/QĐ-TTg ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong giai đoạn 2017 - 2022, Thanh tra tỉnh không để xảy ra việc lộ, lọt bí mật nhà nước.

- Hàng năm, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định; cử cán bộ trong đội phòng cháy, chữa cháy của cơ quan tham gia lớp tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức. Thanh tra tỉnh thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy và duy trì hoạt động thường xuyên tại đơn vị. Hiện nay, Thanh tra tỉnh có 20 công chức và người lao động đã được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy. Thường xuyên tự kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì các phương tiện phòng cháy, chữa cháy; lập hồ sơ quản lý, theo dõi phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

5. Công tác xây dựng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, Thanh tra tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của cơ quan. Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma tuý, hướng dẫn cán bộ, công chức thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện nhiều chuyên mục tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua đó, đã góp phần tích cực vào kết quả thực hiện phong trào đảm bảo an ninh trên địa bàn.

II. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong nội bộ cơ quan, cũng như đối với các lĩnh vực quản lý trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kịp thời nắm bắt tình hình, để phát hiện, ngăn chặn, giải quyết, xử lý có hiệu quả những hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

- Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách...

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo về bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh trật tự.

Vũ Thị Vân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866784