PROVINCE INSPECTORATE

Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2022

10-05-2022 07:46

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định Quyết định số 414/QĐ-TTR ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Trong đó quy định một số nội dung, nhiệm vụ như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2022 là yếu tố quan trọng nhằm tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Vì vậy, công tác THTK, CLP năm 2022 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Quán triệt quan điểm triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách nhà nước (kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên); Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng, khả năng triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác. Chỉ trình cấp có thẩm quyền thẩm định bổ sung kinh phí khi thực sự cần thiết.

b) Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng, phát huy nguồn lực nhằm tái tạo tài sản và phát triển kinh tế - xã hội.

c) Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

d) Tích cực thực hiện chuyển đổi số gắn với các mục tiêu THTK, CLP theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

đ) Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, giải pháp về THTK, CLP. Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền cũng như thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và tổ chức thực hiện ở các cơ quan, đơn vị.

2. Một số chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực

2.1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

- Chấp hành nghiêm luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn, thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và đúng dự toán theo Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh.

- Thực hiện chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nghiêm cấm việc quyết toán chi ngân sách sai nội dung, đối tượng không đúng thủ tục. việc quyết toán ngân sách phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Phấn đấu tiết kiệm 10% so với dự toán được cấp.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy chế nội bộ.Sử dụng có hiệu quả các phương tiện, thiết bị làm việc, nghiệm cấm sử dụng vào mục đích riêng. Quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phải thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, tiêu hao nhiên liệu theo đúng định mức tiêu hao.

Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, thực hiện khoán chi hành chính đối với các khoản như khoán điện thoại, công tác phí và dự kiến khoán chi văn phòng phẩm.

Thực hành tiết kiệm các khoản chi xăng xe, đi học tập kinh nghiệm, tiếp khách, hội nghị, hội thảo…

2. 2. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công:

Chấp hành nghiêm Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

2. 3. Trong quản lý, sử dụng tài sản công

- Triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tài sản công phải được sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Kiên quyết thu hồi các tài sản sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức.

- Thực hiện mua sắm tài sản công theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thống nhất, tiết kiệm, có hiệu quả.

2.4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các Nghị định của Chính phủ: Số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018, số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020  về chính sách tinh giản biên chế, Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 15/10/2017, Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ giờ giấc làm việc; kiểm tra, giám sát chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ công chức và người lao động tại cơ quan đơn vị.

- Nâng cao ý thức tránh nhiệm, tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức. Tăng cường kỷ luật công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ pháp luật, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

3. Giải pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí

3.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP: Thủ trưởng chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP năm 2022; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực, đưa kết quả THTK, CLP thành tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, klhen thưởng, bổ nhiệm cán bộ.

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong THTK, CLP.

- Thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến THTK, CLP tới cán bộ công chức, người lao động cơ quan.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện việc tuyên truyền vận động về THTK, CLP đạt hiệu quả tốt nhất.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình trong THTK, CLP. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc THTK, CLP.

3.3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực THTK, CLP.

3.4. Thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công khai dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; công khai việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.

- Phát huy vai trò kiểm tra giám sát của Ban thanh tra nhân dân để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về THTK, CLP.

3.5. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các các vi phạm quy định về THTK, CLP. Đối với những sai phạm được phát hiện qua kiểm tra phải có biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền.

3.6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý, gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong THTK, CLP.

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính gắn với THTK, CLP trong các lĩnh vực, Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân.

- Triển khai có hiệu quả pháp luật về THTK, CLP gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, đề ra các biện pháp cụ thể để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường tính công khai minh bạch trách nhiệm trong hoạt động công vụ.

Vũ Thị Vân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866769