PROVINCE INSPECTORATE

Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

28-04-2022 08:40

 

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

Tổ chức bộ máy cơ quan Thanh tra tỉnh: Lãnh đạo; Các phòng chuyên môn trực thuộc, gồm 06 phòng: Văn phòng; các Phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3, 4, 5 với tổng số 41 công chức, người lao động.

Xác định cải cách hành chính có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, ngày 26/4/2022 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 371/KH-TTR. Kế hoạch nhằm đưa ra giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh nói riêng và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên năm 2022 nói chung, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Nội dung cải thiện tập trung vào các vấn đề sau đây:

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND và UBND tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật ngành Thanh travới các hình thức phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và tình hình diễn biến dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022.

- Thường xuyên rà soát, nâng cao hiệu quả kiểm tra văn bản QPPL lĩnh vực thanh tra nhằm kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Xây dựng và triển khaithực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2022 của Thanh tra tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát TTHC tại đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC.

- Tập trung rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC,kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC.

- Công bố đầy đủ, kịp thời TTHC, danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh khi có quy định và công bố mới của Thanh tra Chính phủ; công khai, minh bạch TTHC bằng các hình thức theo quy định.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thực hiện cập nhật, rà soát, tích hợp, chuẩn hóa dữ liệu TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnhtrên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đầy đủ, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngvà các văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị cấp trên điều chỉnh, bổ sung hợp lý theo thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; xây dựng đề án vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh; đẩy mạnh việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Đề án tinh giản biên chế của tỉnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

- Thực hiệnđánh giá công chức theo đúng yêu cầu, sát với thực tế, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của đội ngũ công chức làm công tác CCHC, công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại đơn vị.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005.

- Thực hiện quy định công khai, minh bạch, hiệu quả trong quản lý và sử dụng nguồn tài chính công; triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các nội dung theo yêu cầu tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Đăng ký, sử dụng chữ ký số cho 100% cán bộ, công chức cơ quan; Tuyên truyền, quán triệt 100% cán bộ, công chức cơ quanđăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch công trực tuyến của tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số theo Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 663/KH-TTR ngày 21/7/2021 của Thanh tra tỉnh về Chuyển đổi số ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 35/KH-TTR ngày 10/01/2022 về Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh năm 2022.

- Từng bước thực hiện đảm bảo an toàn thông tin mạng theo cấp độ quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin của cơ quan.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 tạicơ quan gắn với TTHC, thực hiện ISO điện tử. Thường xuyên thực hiện việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định.

Mã Thị Điệp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866746