PROVINCE INSPECTORATE

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn

24-05-2022 08:50

            Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Nghị định số 63/2010/NĐ/CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh, ngày 20/5/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

          Theo đó công bố kèm theo Quyết định là các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn các cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ./.

 

Mã Thị Điệp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866795