PROVINCE INSPECTORATE

Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân

24-05-2022 09:15

 

            Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Nghị định số 63/2010/NĐ/CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân, ngày 20/5/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

          Theo đó công bố kèm theo Quyết định là các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân các cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ.

           Chi tiết toàn văn Quyết định số 193/QĐ-TTCP tại đây./.

Nguyễn Tiến Long

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866761