PROVINCE INSPECTORATE

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

25-04-2022 14:41

 

Ngày 20/4/2022, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 20/4/2022 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Thanh tra tỉnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW và nội dung Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đến đảng viên, cán bộ, công chức, và người lao động cơ quan như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở; các đoàn thể trực thuộc về quan điểm của Đảng đối với công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực nhằm huy động tổng thể tất cả sức mạnh trong xã hội để hỗ trợ cho đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước. Mục tiêu là làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về đất nước, truyền thống, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng; tạo điều kiện cho các đoàn thể trực thuộc Khối cụ thể hóa các quan điểm, giải pháp của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng bộ Khối, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ Khối tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

- Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 12-CT/TW đến các cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở; các đoàn thể trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Nhận thức rõ công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

- Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cho cơ quan, đơn vị về đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế và lực lượng yêu chuộng hòa bình thế giới; coi trọng phát triển quan hệ chiều sâu với các đối tác quan trọng như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước ASEAN, Châu Âu.... Tăng cường quan hệ đối ngoại nhân dân nhằm kết nối thúc đẩy kinh tế - thương mại, xúc tiến du lịch - đầu tư, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hợp tác về văn hóa - giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường... với nhiều đối tác mới, tiềm năng thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động phối hợp và mở rộng quan hệ, hợp tác với các tổ chức tiềm năng để thu hút nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài phục vụ cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

- Tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực, chủ động tham gia các hoạt động du lịch, dịch vụ, các lễ hội văn hóa và trong các chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm của tỉnh. Tích cực tham gia ủng hộ các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội, các phong trào nhân đạo, từ thiện bằng các hình thức thiết thực kết hợp chặt chẽ với công tác thông tin tuyên truyền.

- Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là những kiều bào có quê quán tại Thái Nguyên, tuyên truyền vận động họ hướng về xây dựng quê hương, tạo cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác của tỉnh với nhân dân các nước trên thế giới; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và triển khai đồng bộ các chính sách liên quan đến người Thái Nguyên ở nước ngoài khi về tỉnh muốn làm việc, thường trú. Tạo điều kiện thuận lợi để người Thái Nguyên ở nước ngoài về đầu tư, sản xuất, kinh doanh... Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Thái Nguyên ở nước ngoài đối với việc xây dựng quê hương Thái Nguyên.

- Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở là các cơ quan thông tin, truyền thông căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; chủ động phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương để bạn bè quốc tế, nhân dân thế giới và kiều bào ở nước ngoài hiểu về đất nước, con người, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đường lối đối ngoại và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới; khai thác mặt tích cực của mạng xã hội góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tổ chức đoàn thể về tình hình thế giới, về vai trò, đường lối đối ngoại nhân dân của Đảng./.

Hà Văn Dương

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866763