PROVINCE INSPECTORATE

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp

20-05-2022 08:27

 

Thực hiện Công văn số 2040/UBND-TH ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022. Để tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 19/5/2022, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản số 490/TTR-VP, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị như sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ;Đề án số 06-ĐA/TU ngày 28/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa phương, đơn vị mình. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệpngày từ khi mới phát sinh, hạn chế tối đa công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên tỉnh và lên Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các Kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.Kịp thời xử lý, rà soát, trả lời công dân các đơn do các cơ quan Trung ương chuyển về tỉnh Thái Nguyên.

3. Tập trung thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh.Phối hợp tốt giữa các cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp hồ sơ, tài tiệu các vụ việc theo Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Tố cáo năm 2018; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiệnđến mọi đối tượng để góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5.Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định; thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

6. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm theo quy định. Thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên, trọng tâm là Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các Kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ các Kỳ họp của Quốc hội và các báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.

Hà Văn Dương

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866710