PROVINCE INSPECTORATE

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý tài sản công

14-03-2022 10:51

 

Ngày 07/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ,giải pháp trong công tácquản lý tài sản công nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả, tránh thất thoát lãng phí tài sản công. Trong đó yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều Đảng viên không được làm, Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện những điều Đảng viên không được làm.

2. Tiếp tục thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

3. Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị (các đơn vị phải thực hiện điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất theo Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019); tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê tài sản, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao xử lý tài sản công chấp hành nghiêm quy định về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản, giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá để tránh tình trạng thông đồng, dìm giá và các hành vi vi phạm khác trong đấu giá tài sản. Thực hiện thu, nộp tiền bán, chuyển nhượng, thanh lý, cho thuê tài sản đầy đủ, kịp thời, đúng quy định pháp luật.

5. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; xác định giá cho thuê tài sản công; xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia liên doanh, liên kết, tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng tới quyền lợi của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết; thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia liên doanh, liên kết, quy định về tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng pháp luật.

Vũ Thị Vân

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6899

Tổng truy cập: 1750836