PROVINCE INSPECTORATE

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

01-03-2022 09:15

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 tỉnh Thái Nguyên. Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-TTR ngày 21/01/2022 về việc ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Thanh tra tỉnh.

Mục đích của công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 tập trung vào những nội dung sau: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra tỉnh  trong việc chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trọng tâm là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật về phòng ngừa tham nhũng; triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Xây dựng đội ngũ công chức, Thanh tra viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, vững vàng; Xây dựng Thanh tra tỉnh đạt cơ quan văn hóa trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

Kế hoạch phải đảm bảo yêu cầu:

- Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

- Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan theo chỉ đạo của Trung ương của Tỉnh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN./.

Nguyễn Tiến Long

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866703