PROVINCE INSPECTORATE

Tỉnh Thái Nguyên thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

06-07-2020 14:34

Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-TTCP ngày 04/5/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh năm 2019 ”, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/6/2020 về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh năm 2019. Nội dung đánh giá của Kế hoạch tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

1. Công tác quản lý nhà nước về PCTN

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; Công tác thanh tra, kiểm tra; Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

Việc thực hiện công khai minh bạch; Cải cách hành chính; Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Minh bạch tài sản thu nhập; Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

3. Việc phát hiện các hành vi tham nhũng

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ; Qua công tác thanh tra, kiểm tra; Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng; Qua hoạt động giám sát; Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng.

4. Việc xử lý các hành vi tham nhũng

Xử lý hành chính; Xử lý hình sự; Thu hồi tài sản tham nhũng.

Công tác đánh giá nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ, nhân rộng những điển hình tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN; nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin báo cáo về công tác PCTN, từng bước góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN./.

Mã Thị ĐiệpThống kê truy cập

Đang truy cập: 8444

Tổng truy cập: 1750863