PROVINCE INSPECTORATE

Thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

14-03-2022 09:02

Ngày 10/3/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện các Đề án về công tác xây dựng Đảng đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, thi đua chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025

Thông qua việc thực hiện Kế hoạch thi đua chuyên đề để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực; gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nội dung thi đua như sau:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo được ban hành bảo đảm kịp thời, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Kết quả phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (số vụ án, vụ việc tham nhũng cụ thể được phát hiện, xử lý) thông qua các hoạt động:

+ Công tác tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

+ Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra;

+ Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn, thư phản ánh, tố cáo;

+ Việc rà soát các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

+ Hoạt động giám sát;

+ Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án;

+ Thu hồi tiền và tài sản tham nhũng; thu hồi tiền sai phạm.

Chi tiết Kế hoạch số 09-KH/BCĐ tại đây.

Mã Thị Điệp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866766