PROVINCE INSPECTORATE

Thanh tra tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”.

23-02-2022 11:33

 

         Ngày 22/02/2022, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-TTR tổ chức thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021 - 2025”. Để góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới, Kế hoạch đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm:

           1. Thực hiện đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

          2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý trí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

           3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng.

           4. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

           5. Nâng cao chất lượng và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

           6. Tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

           7. Thực hiện thi đua chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

           Để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện, Kế hoạch đã xác định rõ nội dung, các bước tiến hành, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các Chi bộ, Phòng Nghiệp vụ, đảng viên, công chức./.

Ngô Minh Đức

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866737