PROVINCE INSPECTORATE

Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

02-07-2021 10:33

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được triển khai thực hiện đồng bộ ở các cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Công tác kê khai tài sản, thu nhập được triển khai thực hiện theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện các nội dung về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật. Chủ động rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới và công khai kết quả thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước được giao; quản lý chặt chẽ hoạt động chi ngân sách nhà nước theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 192 văn bản, sửa đổi bổ sung 32 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tổ chức 30 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Kết quả chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm về việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các cơ quan, đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 17/12/2020 triển khai thực hiện  Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

 Các cơ quan, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Công văn số 252/TTCP-C.IV ngày 19/02/2021 của Thanh tra Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 20/5/2021 về kết quả triển khai thực hiện công tác minh bạch tài sản, thu nhập báo cáo Thanh tra Chính phủ. Theo đó, số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập là 1.217 bản; Thanh tra tỉnh cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập của tỉnh đã hoàn thành việc tiếp nhận và quản lý 7.164 bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và tiếp nhận 37 bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên, để bàn giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát theo quy định.

Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ trong công tác cải cách hành chính và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Số lượng thủ tục hành chính công được áp dụng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh là 1.887 thủ tục (cấp tỉnh: 1.507 thủ tục; cấp huyện: 264 thủ tục; cấp xã: 116 thủ tục). Trong đó, số lượng thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 4 là 1.231 thủ tục; mức độ 3 là 43 thủ tục và được triển khai thực hiện từ ngày 19/02/2021 trên Cổng Dịch cụ công trực tuyến tỉnh Thái Nguyên (địa chỉ website: https://dichvucong.thainguyen.gov.vn); số thủ tục hành chính yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung từ 02 lần trở lên 131 thủ tục.

Một số nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021:

- Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 theo quy định. Chuẩn bị hướng dẫn, đôn đốc việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch công tác năm 2021.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng giai đoạn 2021-2025 ”; Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính Phủ.

- Thực hiện tổng kết 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thanh tra; tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021’’ theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 11/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Thanh tra, Chi cục kiểm lâm, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường về việc phối hợp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2021-2025./.

Nguyễn Tiến Long

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866741