PROVINCE INSPECTORATE

Kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

22-03-2022 09:12

Năm 2022, công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có sự đổi mới từ khâu khảo sát xây dựng kế hoạch đến hoạt động thanh tra; gắn kế hoạch thanh tra với các kế hoạch kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan, đơn vị nhằm không để trùng lắp, chồng chéo, đặc biệt trong việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Căn cứ hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu phục vụ công tác quản lý của các cấp, các ngành; UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Trong Quý I năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc thanh tra việc mua sắm thiết bị y tế, sinh phẩm, Kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Kết quả cụ thể như sau:

Toàn ngành Thanh tra đã tiến hành 123 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó: thanh tra hành chính 41 cuộc; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 82 cuộc; số đơn vị được thanh tra, kiểm tra 1.004 cơ quan, tổ chức, cá nhân; phát hiện 103 cơ quan, tổ chức, cá nhân sai phạm.

- Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về kinh tế 1.645,7 triệu đồng, trong đó: thu hồi 762,5 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 52,8 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 30,0 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 800,4 triệu đồng.

- Đã xử lý về kinh kế 1.299,7 triệu đồng (đạt 79,0%), trong đó: thu hồi 762,5 triệu đồng, giảm trừ quyết toán 52,8 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 30,0 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 454,4 triệu đồng.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong Quý II năm 2022, toàn ngành thanh tra tiếp tục thực hiện đúng các quy định Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh tra; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022. Tiến hành thanh tra đột xuất khi được cấp trên giao hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Thanh tra chuyên đề theo hướng dẫn và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, trọng tâm là chất lượng kết luận, kiến nghị và kết quả việc thực hiện thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, đồng thời thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo Thanh tra Chính phủ kết quả thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch Covid-19; Tiếp tục thực hiện kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Hà Văn Dương

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866454