PROVINCE INSPECTORATE

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

22-02-2021 16:38

 

           Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 04/02/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021. Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-TTR ngày 22/02/2021 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”năm 2021.

            Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

- Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện xảy ra tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

-  Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

- Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng. Các mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

- Tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện theo Quyết định số 844/QĐ-TTCP ngày 30/12/2020 của Thanh tra Chính phủ, cụ thể gồm các tài liệu: Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Tài liệu giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng; Tờ gấp về một số nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng để dịch ra tiếng dân tộc thiểu số...

Chi tiết Kế hoạch số 123/KH-TTR tại đây./.

Mã Thị ĐiệpThống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1866688