Thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại

10-08-2021 09:57

 

Căn cứ Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; Nghị định số 63/2010/NĐ/CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011, ngày 29/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 424/QQD-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

          Theo đó công bố kèm theo Quyết định là các thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại các cấp: cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại quy định tại Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ.

           Chi tiết toàn văn Quyết định số 424/QĐ-TTCP tại đây./.

Mã Thị Điệp