Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2022

15-01-2022 11:29

 

          Thực hiện Kế hoạch số 663/KH-TTR ngày 21/7/2021 của Thanh tra tỉnh về Chuyển đổi số của ngành Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

            1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

           - Cấp ủy, các phòng chuyên môn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về chuyển đổi số, nhất là: Nghị 2 quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 01- NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

            - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về sự cần thiết và tính cấp thiết chuyển đổi số. Người đứng đầu cấp ủy, các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong đơn vị, lĩnh vực phụ trách; tiên phong, đi đầu trong việc chuyển đổi số để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

             - Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên môi trường số.

            - Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, bao gồm cả đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tạo sự thống nhất, quyết tâm chính trị cao triển khai thực hiện chuyển đổi số.

            2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn

            - Ứng dụng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin.

           - Ứng dụng, triển khai thống nhất 01 nền tảng phần mềm quản lý văn bản; tiếp tục rà soát, đăng ký bổ sung tài khoản thư điện tử công vụ cho các cán bộ, công chức của cơ quan. Chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm phiên bản cũ sang phần mềm mới đáp ứng kịp thời yêu cầu xử lý công việc.

           - Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Tiếp tục thực hiện ứng dụng Chứng thư số trong các hệ thống CNTT dùng chung khác của tỉnh khi có hướng dẫn; kết nối sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

           - Xây dựng, phát triển các phần mềm chuyên ngành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đồng thời tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý tài chính, phát triển các phần mềm ứng dụng quản lý nhân sự, tài chính, kế toán, tài sản nhà nước…

            3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

            - Tăng cường phối hợp với các cơ quan trong công tác tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ cán bộ, công chức, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người dân trên địa 3 bàn tỉnh tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

            - 100% công chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

            4. Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

           Tiếp tục phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo… đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia tuân thủ Kiến trúc  Chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên.

            5. Phát triển nguồn nhân lực

           - Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về Chuyển đổi số, quản trị mạng về đảm bảo an toàn thông tin; nâng cao kiến thức cơ bản chuyển đổi số cho cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin tại cơ quan.

          - Tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng mạng Internet và các hệ thống thông tin chuyên ngành, các hệ thống dịch vụ công gắn liền với việc triển khai các chương trình, dự án đảm bảo An toàn, hiệu quả. Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin.

            6. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

            - Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên do UBND tỉnh thực hiện.

            - Nâng cấp và trang bị thêm máy vi tính cho các cán bộ, công chức cơ quan.

            - Duy trì, vận hành truyền hình trực tuyến các Hội nghị của Thanh tra Chính phủ, của tỉnh (đã đầu tư năm 2021).

            - Thực hiện đấu thầu, mua sắm thiết bị theo danh mục chương trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

            7. Bảo đảm an toàn thông tin

           - Tăng cường thực hiện Kế hoạch 94/UBND-KH ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn thông tin và ứng phó sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

          - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin qua các buổi sinh hoạt chính trị chào cờ đầu tháng, các cuộc họp cơ quan, giao ban hàng tuần, hàng tháng. Rà soát cập nhập, ban hành mới các quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước.

          - Triển khai các hoạt động giám sát, cảnh báo, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

            - Tăng cường quản lý thông tin trên Internet, nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn thông tin mạng./.

 

Vũ Thị Vân