Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

07-07-2020 15:19

Chiều ngày 07/7/2020, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên - Đơn vị Trưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp gồm 10 đơn vị: Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư;; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Sở Khoa học và Công nghệ. 6 tháng đầu năm 2020, Khối thi đua triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nội dung thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Trung ương ban hành về phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh năm 2020; thực hiện công tác thông tin báo cáo, thường xuyên có sự trao đổi giữa các đơn vị thành viên và giữa Khối thi đua với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp, có sự chuyển biến rõ rệt. Các đơn vị trong khối đã tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh phát động. Xây dựng kế hoạch phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại hội nghị, Khối đã triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh về chỉ đạo, triển khai thực hiện lĩnh vực công tác đơn vị phụ trách, hưởng ứng phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh./.

Nguyễn Năng Khánh