Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

18-02-2021 11:05

 

          Ngày 18/02/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-TTR về việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021.

          Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước, các tổ chức xã hội có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước nói chung và cơ quan Thanh tra tỉnh nói riêng, bảo đảm xây dựng được một đội ngũ công chức trong sạch về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

          Theo đó đối tượng áp dụng điều động, chuyển đổi vị trí công tác là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đang công tác tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Trong trường hợp do yêu cầu của công tác quản lý điều hành cơ quan và yêu cầu nhiệm vụ công tác sẽ thực hiện luân chuyển công chức là lãnh đạo cấp phòng.       

          Danh mục các vị trí công tác điều động, chuyển đổi bao gồm:

          - Thanh tra hành chính;

          - Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

          - Thanh tra phòng, chống tham nhũng;

          - Tiếp công dân;

          - Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo;

          - Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

          - Quản lý theo địa bàn, lĩnh vực, đối tượng chuyên quản được phân công về thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

          Chi tiết Kế hoạch số 109/KH-TTR tại đây./.

Nguyễn Ngọc Thiện