Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp là nhiệm vụ trong công tác CCHC

02-11-2020 09:14

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Văn bản số 1982/UBND-NC ngày 24/5/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/9/2017 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số Công văn số 1792/TTCP-KHTH ngày 19/10/2020 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Để công tác xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021 được thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã ban hành văn bản số 662/TTR-VP ngày 29/10/2020 hướng dẫn các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021. Trong đó mục tiêu của kế hoạch phải tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

1. Hoạt động của các cơ quan thanh tra cần đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay; bám sát đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra; tập trung thanh tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chú trọng công tác kiểm tra của cơ quan nhà nước đối với ngành, lĩnh vực. Kiểm tra đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế.Theo đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật Tiếp công dân 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

3. Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

4. Nâng cao năng lực của ngành Thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra; các quy trình nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tập trung hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Chánh Thanh tra Sở, ban, ngành, Chánh Thanh tra huyện, thành phố, thị xã xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì việc rà soát, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, ban, ngành, Thanh tra cấp huyện; chủ động cung cấp thông tin trao đổi với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Kiểm toán nhà nước khu vực X về dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh, phối hợp xử lý chồng chéo giữa kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các cơ quan thanh tra địa phương với thanh tra thuộc bộ, ngành Trung ương và với Kiểm toán nhà nước khu vực X. Trong quá trình xây dựng, thực hiện Kế hoạch thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thanh tra quan tâm phối hợp để hạn chế chồng chéo trong hoạt động, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Sau khi có văn bản thống nhất của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, ban, ngành, Thanh tra huyện, thành phố, thị xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021./.

Nguyễn Ngọc Thiện