Tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19

07-07-2020 14:55

 

          Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khă cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 12/6/2010, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 907/TTCP-KHTH. Trong đó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra như sau:

          a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan thanh tra, co quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30//2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng  Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử ký kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

          b) Về thanh tra hành chính

          - Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.

          - Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh nghiệp đang được triển khai cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, gọn, báo cáo cấp có thẩm quền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có); đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp cần khẩn trương ban hành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

          c) Về thanh tra chuyên ngành

           Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan nganh bộ (đối với thanh tra bộ, ngành Trung ương), Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với thanh tra địa phương).

          Chi tiết văn bản số 907/TTCP-KHTH tại đây./.

Hà Văn Dương