Kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

24-10-2019 00:00

           Thực hiện Kế hoạch số 573/KH-TĐC ngày 13/9/2019 của Cụm thi đua số V Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra công tác thi đua và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Cụm Thi đua số V - Thanh tra Chính phủ năm 2019. Ngày 18/10/2019, tại Thanh tra tỉnh Yên Bái.

           Đoàn kiểm tra Thanh tra tỉnh Thái Nguyên thuộc Cụm thi đua số V tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của đơn vị Thanh tra tỉnh Yên Bái do ông Cao Minh Luận - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra tại Thanh tra tỉnh Yên Bái

           Nội dung kiểm tra: Tổ chức thực hiện Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ về công tác thi đua khen thưởng; Kết quả công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và một số nhiệm vụ khác.

           Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao kết quả mà Thanh tra tỉnh Yên Bái đã đạt được. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Yên Bái đã luôn nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác thi đua nên đã quan tâm chỉ đạo triển khai trong toàn ngành nghiêm túc đầy đủ và tích cực. Các phong trào thi đua đã xây dựng, phát động và triển khai trong năm 2019 bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh, cũng như tình hình thực tế của các đơn vị thanh tra; gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của mỗi đơn vị thanh tra và toàn ngành.

           Việc phổ biến, quán triệt chủ trương chính sách về thi đua, khen thưởng được Thanh tra tỉnh triển khai bài bản, nghiêm túc tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tập thể, cá nhân trong toàn Ngành chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu với thủ trưởng cùng cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Thanh tra, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cụ thể đã ra trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2019, cũng như việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa...;

           Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo, người đứng đầu chính quyền các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực có hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có việc công dân lợi dụng hoặc bị lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người.

           Việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng nhìn chung đã được thực hiện tốt như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện đúng theo quy định về các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; minh bạch tài sản, thu nhập...

Nguyễn Tiến Long