Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về thanh tra”

06-11-2017 00:00

          Sáng ngày 03/11/2017, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện Khoa học Thanh tra Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về thanh tra”. Thành phần gồm có Viện Khoa học thanh tra Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Ban tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên, Đại diện Lãnh đạo Thanh tra các Sở, Ban, ngành; Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã. 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

          Hội thảo đã tập trung thảo luận về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tại Hội thảo đã nghe các đồng chí đại diện Thanh tra tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra các sở, ban, ngành, Thanh tra các huyện, thành phố, thị xã chia sẻ kinh nghiệm thực tế của ngành, địa phương mình phụ trách, những khó khăn vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện pháp luật về thanh tra.

          Đại diện Viên Khoa học thanh tra Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp các ý kiến và xây dựng báo cáo tổng hợp để báo cáo Thanh tra Chính phủ./.

Nguyễn Ngọc Thiện