Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập.

28-08-2017 00:00

           Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập nhằm hướng dẫn và truyền đạt các kiến thức về phòng chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập, công khai Bản kê khai; giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm; xác minh tài sản, thu nhập; xử lý vi phạm các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. 

           1. Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 08/9 đến ngày 10/9/2017.

           2. Địa điểm tổ chức: Thành phố Thái Nguyên.

           3. Đối tượng tham gia:

           - Các Ban xây dựng Đảng: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy.

           - Các Sở, ban, ngành; cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn: Cán bộ công chức đang công tác tại phòng Thanh tra, Văn phòng, Phòng Tổ chức.

           - Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy: Cán bộ công chức Ban tổ chức, Văn phòng.

           - UBND huyện, thành phố, thị xã: Cán bộ công chức đang công tác tại phòng Thanh tra; Văn phòng, Phòng Nội vụ.

           4. Nội dung bồi dưỡng: Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và minh bạch tài sản thu nhập.

           5. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký danh sách học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 30/8/2017. Gửi văn bản, đồng thời gửi bản mềm theo hộp thư điện tử : thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thiện