Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

02-06-2020 21:05

          Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Sau đây là một số điểm quy định mới tại Nghị định này:

          1. Về giá trị pháp lý của văn bản điện tử

          Tại Điều 5 Nghị định này nêu rõ giá trị pháp lý của văn bản điện tử như sau: “Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền  và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc của văn bản giấy.”

          2. Về ký ban hành văn bản

          Tại khoản 6 và khoản 7 Điểu 13 Nghị định  này quy định rõ :

          - Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút mực xanh, không dùng các loại mực dễ phai (trong khi đó, trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen…).

          - Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số. Vị trí, hình ảnh chữ ký số theo quy định tại Phụ lục I Nghị định này. (Tại khoản 7 Điều 13)

          3. Về ký thừa lệnh

          Nghị định 30/2020/NĐ-CP bổ sung quy định: Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay tại khoản 4, Điều 13: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức ký thừa lệnh một số loại văn bản. Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay. Việc giao thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức” (Thông tư 01/2011/TT-BNV cũng như Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư không quy định việc ký thừa lệnh được ký thay).

          4. Về các loại văn bản hành chính

          Nghị định này sửa đổi quy định về các loại văn bản hành chính, cụ thể bỏ các loại văn bản sau khỏi danh sách các loại văn bản hành chính: bản cam kết, giấy chứng nhận, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ

          5. Quy định về viết hoa

          Nghị định này cũng quy định 5 nhóm trường hợp phải viết hoa như Thông tư 01/2011/TT-BNV, tuy nhiên đã bổ sung thêm một số trường hợp phải viết hoa trong từng nhóm như: “Nhân dân, Nhà nước.”

            Nghị định số 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020.

          Nghị định số 30/2020/NĐ-CP làm hết hiệu lực Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/NĐ-CP.

           Chi tiết toàn văn Nghị định tại đây./.

Mã Thị Điệp