Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiều chuyển biến tích cực

09-06-2020 07:38

Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực, số lượt tiếp đoàn đông người và số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm so với cùng kỳ năm 2019; các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết ngay từ cơ sở, không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Thái Nguyên

Tổng số lượt tiếp công dân của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh 1.822 lượt người; có 13 lượt đoàn đông người, giảm 9 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2019. Qua công tác tiếp công dân cho thấy khiếu nại liên quan lĩnh vực đất đai chiếm khoảng 77%, tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm khoảng 81%.

 Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh đã tiếp nhận 66 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm 2019; cơ quan có thẩm quyền đã xác minh, giải quyết xong 77 vụ việc trong tổng số 100 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 77%; số vụ việc đang giải quyết 23 vụ việc.

Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết và thông báo trả lời bằng văn bản đến công dân theo quy định, được sự đồng thuận của các cơ quan bộ, ngành Trung ương. Đối với các đơn thư của công dân do các cơ quan Trung ương chuyển về tỉnh được xử lý kịp thời, kiểm tra, xác minh, giải quyết, không để vụ việc tồn đọng, gây bức xúc cho công dân.

Từ nay đến cuối năm, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, văn bản pháp luật liên quan đến tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, thực hiện thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Cao Minh Luận