Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

26-02-2021 09:27

 

            Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

            Căn cứ Thông báo số 179/STC-HCSN ngày 15/01/2021 và Thông báo số 700/STC-HCSN ngày 24/02/2021 của Sở Tài chính về kết quả thẩm tra phân bổ dự toán năm 2021.

            Thanh tra tỉnh thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021.

            Chi tiết tại Quyết định số 22/QĐ-TTR ngày 26/02/2021./.

Vũ Thị Vân