Công khai dự toán ngân sách lần thứ 3 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

02-07-2020 14:16

 

        Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

         Thanh tra tỉnh Thái Nguyên thực hiện công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (lần 3).

         Chi tiết tại Quyết định số 63/QĐ-TTR ngày 02/7/2020./.

Vũ Thị Vân