Ngày trái đất 22/04/2021: Những cách bảo vệ trái đất

16-04-2021

Ngày trái đất 22/04/2021: Những cách bảo vệ trái đất

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

02-03-2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

26-02-2021

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập

22-02-2021

Hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

22-02-2021

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

18-02-2021

Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Công khai Danh sách Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025

03-02-2021

Công khai Danh sách Quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý Thanh tra tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2025

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

01-02-2021

Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

13-01-2021

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

12-01-2021

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra

Công khai quyết toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

06-01-2021

Công khai quyết toán vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp

04-01-2021

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT KỊP THỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở ĐỊA PHƯƠNG

14-12-2020

THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT KỊP THỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở ĐỊA PHƯƠNG

Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2020

11-12-2020

Tổng kết công tác Cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện đánh giá, xếp loại công chức Thanh tra tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính

10-12-2020

Thực hiện đánh giá, xếp loại công chức Thanh tra tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả nền hành chính

Cải cách hành chính công tác thi đua khen thưởng năm 2020

09-12-2020

Cải cách hành chính công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

08-12-2020

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Công khai dự toán ngân sách lần thứ 5 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

05-12-2020

Công khai dự toán ngân sách lần thứ 5 năm 2020 của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Cải cách hành chính là một trong những biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

02-12-2020

Cải cách hành chính là một trong những biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

Thanh tra tỉnh xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

27-11-2020

Thanh tra tỉnh xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015