TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

12-01-2021 11:03

 

Theo quy định tại Điều 41 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 thì một trong những căn cứ để tiến hành xác minh tài sản, thu nhập là kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai được lựa chọn ngẫu nhiên. Cơ quan thanh tra được xác định là có trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch này. Cụ thể như sau:

Hằng năm, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng định hướng xây dựng kế hoạch xác minh và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31 tháng 10;

Căn cứ định hướng chung, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm; nơi không có cơ quan thanh tra thì chỉ đạo đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ thực hiện.

Trước ngày 31 tháng 01 hằng năm, người đứng đầu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập phê duyệt nội dung và ban hành kế hoạch xác minh hằng năm; Chánh Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch xác minh hằng năm sau khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kế hoạch xác minh được ban hành, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọn được thực hiện công khai bằng hình thức công khai hoặc sử dụng phần mềm máy tính.

Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập mời đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh.

Số lượng người được lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xác minh, trong đó có ít nhất 01 người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc lựa chọn người có nghĩa vụ kê khai được xác minh theo kế hoạch hằng năm phải căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

1. Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

2. Người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 04 năm liền trước đó.

3. Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

b) Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận;

c) Người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên./.

Nguyễn Tiến Long