Tổng kết 10 năm cải cách hành chính Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

04-11-2020 14:02

 

            Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 và xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Thái Nguyên. Thanh tra tỉnh đã tiến hành tổng kết công tác 10 năm thực hiện cải cách hành chính. Sau đây là một số kết quả đạt được nổi bật trong giai đoạn vừa qua:

            - Công tác cải cách hành chính đã được tập thể Cấp uỷ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm, triển khai và chủ động xây dựng kế hoạch cải cách hành chính ngay từ đầu nên việc cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh đã đạt được những kết quả đảm bảo theo yêu cầu CCHC của Chính phủ và của UBND tỉnh.

            - Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được Cấp uỷ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nền hành chính phục vụ, vì nhân dân đồng thời phân công và giao nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan. Từ năm 2011 đến nay Thanh tra tỉnh không nhận được phản ánh, kiến nghị nào về quy định thủ tục hành chính.

            - Từ năm 2011 đến nay Thanh tra tỉnh sử dụng đúng biên chế mà UBND tỉnh giao hàng năm. Công tác thực hiện tuyển dụng công chức theo Kế hoạch đã được duyệt đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Từ năm 2015 đến nay, không thực hiện bổ nhiệm thêm chức vụ lãnh đạo, quản lý.

            - Thực hiện tốt Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính với các cơ quan Nhà nước trong quản lý chi tiêu của cơ quan.

            - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc đã được quan tâm thực hiện: Sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hòm thư điện tử công vụ, sử dụng chữ ký số trong việc ban hành văn bản đã mang lại hiệu quả: tiết kiệm vật tư, văn phòng phẩm, đảm bảo thời gian tiếp nhận, tăng tính chủ động trong công việc của mỗi cán bộ, công chức...

            Đồng thời qua những kết quả đã đạt được, tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC giai đoạn 2021-2030, như sau:

            Thực hiện nghiêm tuc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiêp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên...

          - Hàng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong công tác thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nội dung tập trung vào công tác cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của cán bộ, công chức.

            - Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các phòng trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các phòng, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

            - Tập trung nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước. Tham mưu, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngày từ cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

          - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị; Tiếp tục nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính...

Mã Thị Điệp