Năm 2020 sẽ thay đổi mức đánh giá xếp loại chất lượng công chức

08-07-2020 14:52

          Theo Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 quy định “Phân loại đánh giá cán bộ, công chức”, thì Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 quy định là “Xếp loại chất lượng công chức” và sẽ thay đổi mức xếp loại chất lượng như sau:

          “1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mức như sau:

          a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

          b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

          c) Hoàn thành nhiệm vụ;

          d) Không hoàn thành nhiệm vụ.”

          Theo đó mức “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” đã được sửa đổi bằng mức “Hoàn thành nhiệm vụ”.

          Ngoài ra, Luật còn sửa đổi một số quy định về xếp loại chất lượng cán bộ, đánh giá viên chức, nâng ngạch công chức...

         Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

          Chi tiết toàn văn Luật số 52/2019/QH14 tại đây./.

Nguyễn Ngọc THiện