Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

05-05-2020 07:22

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch số 616/KH-TTCP triển khai thực hiện Đánh giá công tác phòng, chống tham đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019.

Theo đó, việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019 phải đảm bảo khách quan, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá; tài liệu, hướng dẫn về tổ chức đánh giá, biểu mẫu hồ sơ và mẫu báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Đối với các tỉnh, căn cứ Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh; thành lập Tổ công tác do Thanh tra tỉnh làm Thường trực Tổ công tác để triển khai, thực hiện Kế hoạch; tổ chức việc thu thập thông tin, tài liệu, lập Hồ sơ đánh giá, xây dựng Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của tỉnh; báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/8/2020./.

Nguyễn Tiến Long