THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

18-01-2021 11:01

 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ: “Kiểm soát tài sản, thu nhập là hoạt động do cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ về tài sản, thu nhập, biến động về tài sản, thu nhập, nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng”.

Việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn hiện nay đã được thực hiện bởi cơ quan có tính chất chuyên trách, đó là các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được xác định tại Điều 30 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập chỉ do cơ quan này thực hiện.

Trong số các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, các cơ quan thanh tra được xác định có vai trò quan trọng với những thẩm quyền và trách nhiệm lớn cũng như được trao nhiệm vụ quyền hạn đầy đủ để thực hiện vai trò của mình.

Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc chính quyền địa phương, trừ những đối tượng thuộc sự kiểm soát của Thanh tra Chính phủ và những người thuộc sự kiểm soát của các cơ quan, tổ chức khác sẽ được xác định trong quy chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập.

Như vậy, Thanh tra tỉnh sẽ có trách nhiệm rất lớn trong việc kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn, bởi đối tượng kê khai trong các cơ quan, tổ chức đơn vị nói trên là rất lớn. Trách nhiệm này sẽ đặt ra cho cơ quan Thanh tra tỉnh những yêu cầu mới, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cũng như chuyên môn nghiệp vụ trong thời gian tới./.

Nguyễn Tiến Long