Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

02-03-2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành thanh tra tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập

22-02-2021

Hướng dẫn về kiểm soát tài sản, thu nhập

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

22-02-2021

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng năm 2021

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

18-01-2021

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN THANH TRA TỈNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN THU NHẬP

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

12-01-2021

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THANH TRA TRONG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

18-11-2020

Tập huấn hướng dẫn sử dụng Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

13-11-2020

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH - BẠI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

15-10-2020

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH - BẠI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẢM BẢO PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI NHỮNG KẼ HỞ THỰC HIỆN HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VỤ

08-10-2020

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẢM BẢO PHÁT HIỆN VÀ KHẮC PHỤC KỊP THỜI NHỮNG KẼ HỞ THỰC HIỆN HÀNH VI THAM NHŨNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG VỤ

CHẬM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

06-10-2020

CHẬM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng phí

30-09-2020

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham ô, lãng phí

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

01-09-2020

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn là một biện pháp phòng, ngừa tham nhũng

Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

26-08-2020

Công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

22-07-2020

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của ngành Thanh tra

Tỉnh Thái Nguyên thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

06-07-2020

Tỉnh Thái Nguyên thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

05-05-2020

Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

31-03-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

14-01-2020

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

31-05-2019

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

26-05-2019

Nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc