THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 19b, đường Nha trang, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên.

Điện thoại văn thư: 0208 3752 165

Fax: : 0208 3752 165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

I LÃNH ĐẠO THANH TRA TỈNH

Đ/c Hà Văn Dương: Chánh Thanh tra

ĐTDĐ:

 0912 109 676

ĐTCQ:

0208 3857 508

Email:

Duonghv.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Cao Minh  Luận: Phó Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0913 654 711

ĐTCQ:

0208 3757 388

Email:

Luancm.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Văn Hậu:  Phó Chánh thanh tra

ĐTDĐ:

0912 108 219

ĐTCQ:

0208 3758 575

Email:

 Hautv.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Thiện: Chánh Văn phòng                Cán bộ tiếp dân

ĐTDĐ:

0912 551 508

ĐTCQ:

0208 3855 334

Email:

Thiennn.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Tiến Long: Phó Chánh Văn phòng            Cán bộ tiếp dân

ĐTDĐ:

0912 663 535

ĐTCQ:

0208 3759 403

Email:

 Longnt.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Vũ Thi Vân: Thanh tra viên Văn phòng                     Cán bộ tiếp dân

ĐTDĐ:                    0977.337.136

Đ/c Mã Thị Điệp: Thanh tra viên Văn phòng                   Cán bộ tiếp dân

ĐTDĐ:                    0973.553.837

Đ/c Nguyễn Năng Khánh: Thanh tra viên Văn phòng    Cán bộ tiếp dân

ĐTDĐ:                    0949.377.551

II LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn: Trưởng phòng Nghiệp vụ I

ĐTDĐ:

0945 018 033

ĐTCQ:

 0208. 3656 507

Email:

Anhtuan.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trương Văn Hoà: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ I

ĐTDĐ:

0912 447 088

ĐTCQ:

 

Email:

Hoatv.thanh tra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Lê Tú Quyên: Trưởng Phòng Nghiệp vụ II

ĐTDĐ:

0985 806 227

ĐTCQ:

 

Email:

Quyenlt.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Minh Đức: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II

ĐTDĐ:

0912 700 882

ĐTCQ:

 

Email:

Ducnm.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Mã Quang Lĩnh:  Trưởng phòng Nghiệp vụ III

ĐTDĐ:

0912 452 016

ĐTCQ:

 

Email:

Linhmq.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Ngọc Tuyên: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II

ĐTDĐ:

0946 652 999

ĐTCQ:

 

Email:

 tuyennn.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Mạnh Hà:  Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV

ĐTDĐ:

0988 777 258

ĐTCQ:

 

Email:

hanm.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Đình Thắng:Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV

ĐTDĐ:

0912 737 694

ĐTCQ:

 

Email:

Thangnd.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Việt Hùng: Trưởng phòng Nghiệp vụ V

ĐTDĐ:

0987 615 323

ĐTCQ:

0208 3 752 299

Email:

Hungnv.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Anh Tuấn: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ V

ĐTDĐ:

0961 842 888

ĐTCQ:

 

Email:

Tuanna.thanhtra@thainguyen.gov.vn

Đ/c Ngô Ngọc Hạnh: Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ V

ĐTDĐ:

 0982 557 497

ĐTCQ:

 

Email:

Hanhnn.thanhtra@thainguyen.gov.vn