THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT KỊP THỜI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ở ĐỊA PHƯƠNG

14-12-2020 13:33

 

         Thực hiện Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Thanh tra tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong đó: Xây dựng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ cho các Phòng thực hiện công tác cải cách hành chính CCHC năm 2020; đẩy mạnh CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân, góp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của ngành Thanh tra; thường xuyên rà soát nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn địa phương... Kết quả 11 tháng năm 2020: Các cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 79 vụ việc trong tổng số 88 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 89,8%; đã giải quyết 89 vụ việc trong tổng số 98 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 90,8%. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng đã thực hiện theo quy định của pháp luật, phần lớn các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

          Công tác CCHC đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Thái Nguyên, hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện tại các cơ quan của tỉnh, nhất là thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, góp phần tích cực vào ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên./.

Nguyễn Tiến Long