Thực hiện công tác điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí việc làm năm 2019 (04/07/2019)

 

          Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh  mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP; Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 02/6/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 12/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch số 270/KH-TTR ngày 14/5/2019 về điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong năm 2019.

          Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là một trong những biện pháp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan, đơn vị của nhà nước, các tổ chức xã hội có sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước nói chung và cơ quan Thanh tra tỉnh nói riêng, bảo đảm xây dựng được một đội ngũ công chức trong sạch về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.

         Đối tượng áp dụng điều động, chuyển đổi vị trí công tác là công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý đang công tác tại Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Áp dụng cho các danh mục các vị trí công tác điều động, chuyển đổi:

           - Thanh tra hành chính;

           - Giải quyết khiếu nại, tố cáo;

           - Thanh tra phòng, chống tham nhũng;

           - Tiếp công dân;

           - Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo;

           - Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra;

           - Quản lý theo địa bàn, lĩnh vực, đối tượng chuyên quản được phân công về thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

           Hằng năm Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí việc làm công khai, minh bạch, khoa học và hợp lý, không gây mất đoàn kết nội bộ, không làm xáo trộn hoạt động, tăng biên chế của cơ quan. Không lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức vì mục đích vụ lợi hoặc trù dập công chức. Bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, theo yêu cầu nhiệm vụ cơ quan và các điều kiện để công chức chuyển đổi vị trí công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công và hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan./.

Nguyễn Ngọc Thiện

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao