Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 23/7/2019 để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. (04/08/2019)

 

          Nội dung chính của Kế hoạch gồm: (1)Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; (2)Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; (3)Thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; (4)Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; (5)Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.

          UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị 10 của Thủ tướng và Kế hoạch số 103 của UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

           Cụ thể nội dung của Kế hoạch: Tại đây./.

Nguyễn Tiến Long

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao