Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” (04/08/2019)

 

           Ngày 11/7/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

           Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

           Phạm vi và đối tượng: Đề án được triển khai ở tất cả các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

           Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

           1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

           2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

           3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

           4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

           5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

           6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

           7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

           8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

           9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

           10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

           11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

           Đề án đã đề ra nhiệm vụ chung thực hiện đối với các Bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021.

           Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

           Xem chi tiết Quyết định 861/QĐ-TTg tại đây./.

Mã Thị Điệp

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao