Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại thanh tra tỉnh Thái Nguyên (06/06/2015)

Ngày 17/6, tại Thái Nguyên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ cơ quan Thanh tra Chính phủ cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ, đã có buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Thanh tra tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thanh tra Thái nguyên, kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014 đối với Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Phạm Bình Định dự buổi làm việc.

​Báo cáo công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2014 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho thấy: nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ủy Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung về bình đẳng giới đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Thanh tra tỉnh. Tuyên truyền phổ biến Luật bình đẳng giới, Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04/6/2008 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 01/4/2008 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 1047/QĐ-TTCP ngày 11/5/2011 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên… Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 371/KH-TTR ngày 31/12/2011, hoạt động về Bình đẳng giới giai đoạn từ năm 2011 đến 2015. Đồng thời đã triển khai nội dung Kế hoạch và tổ chức thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện của cán bộ, công chức, đồng thời nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan đối với công tác này.

Bên cạnh đó, để tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ có năng lực, trình độ, triển vọng để bổ sung vào nguồn quy hoạch cán bộ của từng phòng. Hầu hết cán bộ nữ đang đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý được quan tâm, thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đã từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới. Tỷ lệ nữ tham gia vào cấp ủy vượt chỉ tiêu đề ra.

IMG_8724.JPG
 

Thực hiện việc xây dựng và công tác quy hoạch cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tin thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Hướng dẫn của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Thanh tra tỉnh đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2015-2020 theo đúng quy định. Tỷ lệ nữ công chức giữ ngạch Thanh tra viên chính tính đến thời điểm hiện tại vượt chỉ tiểu đề ra.

Từ những kết quả đã đạt được, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Thanh tra tỉnh Thái nguyên đã xây dựng phương hướng hoạt động 6 cuối năm 2014 và đề xuất, kiến nghị đối với Thanh tra Chính phủ một số vấn đề cụ thế như, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ tời toàn thể cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Thanh tra; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giảm sát việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ; Đưa các chỉ tiêu trong Chương trình hành động về bình đẳng giới  và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vào các nội dung, phong trào thi đua hàng năm; Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong việc thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

IMG_8711.JPG

Qua nghe báo cáo cùng các ý kiến được trao đổi tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy kết luận, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ bản là kiêm nhiệm do đó, Ban luôn mong muốn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo đơn vị nói riêng, Lãnh đạo của tỉnh, thành nói chung tới nữ cán bộ thanh tra. Riêng đối với Thái Nguyên, các cấp lãnh đạo đã có sự quan tâm tới việc bổ nhiệm nữ cán bộ giữ cương vị làm lãnh đạo, đạt chỉ tiêu đề ra là rất đáng hoan nghênh. Nữ cán bộ tham gia cấp ủy, đảng viên nữ, nữ làm lãnh đạo cấp phòng cơ bản đáp ứng tiêu chí và nhu cầu chung đơn vị. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thanh tra tỉnh đã làm tương đối tốt công tác tuyên truyền về bình đẳng giới và thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nữ cán bộ…. vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên còn 01 chỉ tiêu về tỉ lệ cán bộ lãnh đạo phòng chưa đạt, do còn nhiều nguyên nhân, đề nghị lãnh đạo Thanh tra tỉnh quan tâm hơn tới chỉ tiêu này. Một số hạn chế cần khắc phục đó là, Ban cần cố gắng hơn nữa trong công tác tuyên truyền, quan tâm hơn để đạt tỷ lệ nữ giữ cương vị cán bộ cấp phòng. Đối với phương hướng sắp tới, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy đề nghị, tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền; chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy khóa mới chú ý, tạo điều kiện tới nữ tham gia cấp ủy để trưởng thành dần lên; những chỉ tiêu chưa đạt cần cố gắng hơn; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với nữ cán bộ cần chú trọng hơn nữa nhằm nâng tỷ lệ thanh tra viên chính là nữ cao hơn, trong đó có tỷ lệ nữ cán bộ giữ ngạch thanh tra viên cao cấp. Cấp ủy, Lãnh đạo, Công đoàn quan tâm để Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Thái Nguyên vươn lên có nhiều đóng góp tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ của ngành và của xã hội. Song song với việc chỉ đạo hoạt động 6 cuối năm, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy cho rằng, sự quan tâm, tạo điều kiện, tạo môi trường để chị em phụ nữ phấn đấu phát triển là rất quan trọng, trong đó bản thân chị em cần nâng cao tầm tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nỗ lực cố gắng hơn nữa, tự vươn lên hoàn thiện mình.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên Phạm Bình Định cho biết, Thanh tra Thái Nguyên không đánh giá cán bộ giỏi về chuyện môn trong năm 5 đầu mà chỉ đánh giá về ý thức, tinh thần tận tụy và trách nhiệm với công việc, nhằm tạo điều kiện để cán bộ phát triển vì tính đặc thù của ngành. Do đó, cán bộ cần phải có thời gian, trải qua thực tiễn để hoàn thiện bản thân. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị luôn sát thực trong việc đánh giá cán bộ để có sự lãnh đạo và chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để chị em phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thanh Loan

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao