Nghị quyết về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Chính phủ. (29/12/2017)

          Ngày 29/11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020.

          Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW3 khóa X và 5 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị TW 5 khóa XI, công tác PCTN đã được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều phương diện, với nhiều kết quả cụ thể, được dư luận quần chúng đồng tình, cộng đồng quốc tế ủng hộ. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, từng bước phát huy tác dụng. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh. Tham nhũng bước đầu đã được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội.

           Để triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa X, trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điềm và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt đối với công tác PCTN trong thời gian tới, Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

           Mục tiêu của Chương trình nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chính phủ trong công tác PCTN nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; khắc phục những hạn chế, yếu kém, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết TW 3 khóa X, Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị TW 5 khóa XI, Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị; củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Chương trình hành động là kế hoạch cụ thể thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020 và thực hiện Kế hoạch thực thi Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng; là căn cứ để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ PCTN.

            Theo đó, Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ chính, bao gồm:

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ.

-  Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai, minh bạch trong thực thi công vụ.

- Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao hiệu quả công tác giám định và thu hồi tài sản tham nhũng.

-  Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN.

- Nội luật hóa các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam; mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN.

           Ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020 là Phụ lục xác định nội dung các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm tổ chức thực hiện và yêu cầu về thời hạn hoàn thành đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan./.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao