Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 (19/02/2019)

 

        Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 ban hành theo Quyết định số 1113/QĐ-TTCP ngày 28/12/2018 của Thanh tra Chính phủ; Hướng dẫn số 01/HĐPH-STP ngày 02/01/2019 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-TTR ngày 18/2/2019 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019.

          Mục đích: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, và người lao động thanh tra tỉnh và nhân dân; Góp phần bảo đảm pháp chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

          Với những nôi dung cơ bản sau:

        - Nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của  Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; các văn bản hướng dẫn chi tiết tổ chức và hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;

         - Những sự kiện liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến Ngành Thanh tra: Các hoạt động xây dựng văn bản thi thành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật tố cáo; hoạt động xây dựng các Nghị định hướng dẫn...Các sự kiện liên quan đến thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; những sự kiện của Ngành Thanh tra trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng...

        - Các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

        - Nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến các mặt công tác của ngành Thanh tra, trọng tâm là các văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, hành chính, kinh tế, hình sự, dân sự.

Thưc hiện tuyên truyền, phổ biến chủ yếu bằng các hình thức sau:

         - Thông qua các tin, bài, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh;

         - Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt Cụm thi đua và Ngành thanh tra nhằm phổ biến, quán triệt chính sách, pháp luật hoặc hướng dẫn, giải thích, chia sẻ kinh nghiệm áp dụng pháp luật - nghiệp vụ về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, và phòng, chống tham nhũng;

          - Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dướng pháp luật - nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

         - Thông qua hoạt động thực tiễn hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân./.

Mã Thị Điệp

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao