Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. (26/12/2017)

           Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Với mục đích quán triệt, triển khai và cụ thể những nội dung Chương tình hành động số 18 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

          Thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu để doanh nghiệp có vốn nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường. Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Quyết định 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần./.

Nguyễn Năng Khánh

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Tỉnh?
Liên kết web

THANH TRA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Trưng Vương – TP. Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3752165 - Fax: 0280 3752165

Email: thanhtratinh@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 Thanh Tra Tỉnh Thái Nguyên. Bảo lưu toàn quyền

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao